I can’t answer this question, you can ask me some other questions and I’ll try to help you.

ตัวฉันสามารถเขียนประโยคภาษาไทยได้สล็อตแต่ตัวฉันยังเขียนบทความภาษาไทยไม่ได้